Đôi trai tài gái sắc đụ nhau khi đang rửa xe ô tô.