Chồng đang giao dịch chứng khoán mà vợ cứ đòi địt.